ERASMUS+ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Νοέ 19, 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Πανεπιστημίου Κρήτης

Πληροφορίες: Ε. Κορτσιδάκη (intreloff@med.uoc.gr) – 2810 394797

Ηράκλειο 18/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 26080

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τέσσερις (4) θέσεις κινητικότητας προσωπικού για επιμόρφωση στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Gordon College of Education, στο Ισραήλ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22. Η Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχοντας συνάψει συμφωνία με το Ίδρυμα αυτό προσκαλεί το προσωπικό του Π.Κ. να συμμετέχει στην κινητικότητα προς το συνεργαζόμενο Ίδρυμα του Ισραήλ, με σκοπό την επιμόρφωση. Η περίοδος μετακίνησης στο εξωτερικό θα έχει διάρκεια 7 ημερών (2 ημέρες
ταξιδίου και 5 ημέρες παραμονής) και θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 30-09-2022. Προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις μελών του προσωπικού, με επιχορήγηση.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που παρατίθενται παρακάτω βασίζονται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και είναι συμβατά με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Ελλάδας (Ι.Κ.Υ.)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να επιμορφωθεί σε ένα συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Ο/H δικαιούχος ή ενδιαφερόμενος-η, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας, πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα:
α) Πρέπει να εργάζεται ως μέλος του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης
β) Πρέπει να είναι εργαζόμενος/η στο Πανεπιστήμιο Κρήτης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά του/της.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επειδή ο αριθμός των μελών του προσωπικού που μετακινούνται κάθε έτος συνδέεται άμεσα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, πρέπει να γίνει μια κατάταξη των αιτούντων-ουσών που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας, ώστε να διασφαλισθεί η κατά το δυνατό συμμετοχή όλων των μελών του Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα κινητικότητας. Κανένα μέλος
του προσωπικού, διδακτικού και διοικητικού, δεν αποκλείεται από τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά ιεραρχούνται οι προτεραιότητες (βλ. παρακάτω), οι οποίες συνδέονται με τις οδηγίες του προγράμματος και τις επιλογές του Ιδρύματος, καθώς το πρόγραμμα έχει ιδρυματικό χαρακτήρα κι επομένως έχει ως στόχο τη συμβολή στη διεθνοποίηση των
σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
1) Προηγείται το προσωπικό (διδάσκοντες και διοικητικό) που έχουν θεμελιωμένη και αποδεδειγμένη συνεργασία με το συγκεκριμένο Ίδρυμα του Ισραήλ ή που είχαν την πρωτοβουλία σύναψης συμφωνίας με το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο. Προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη συνεργασίας με νέα πανεπιστημιακά ή ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού δίνεται προτεραιότητα σε ανταλλαγές που ενεργοποιούν νέες διμερείς συμφωνίες σε επίπεδο Ιδρύματος (έναρξη 1ης κινητικότητας σε επίπεδο Ιδρύματος με το συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού).

2) Πρέπει να έχει αποδεχθεί πρόσκληση (invitation letter) για επιμόρφωση από το προαναφερόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό (υποβάλλεται μαζί με την αίτηση) στην οποία να προσδιορίζεται: το ακριβές χρονικό διάστημα της
παραμονής (ημερομηνίες), το Ίδρυμα/Φορέα στο οποίο θα γίνει η επιμόρφωση. Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα θα πρέπει να διαρκεί 5 εργάσιμες ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετακίνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στo αρμόδιo Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο Ηράκλειο, έως και τις 31.12.2021
Ελλιπείς και εκπρόθεσμες αιτήσεις και φάκελοι δεν θα γίνονται δεκτά.
Η σχετική επιλογή θα γίνει, βάσει της ενημέρωσης του Οδηγού Erasmus+ (σχετικό link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus) και των κριτηρίων επιλογής. Εν συνεχεία οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου Τμήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
α) τη σχετική αλληλογραφία που να αποδεικνύει την αποδοχή από το συνεργαζόμενο ίδρυμα υποδοχής καθώς και,
β) ένα προσχέδιο του εντύπου mobility agreement συμπληρωμένο,
γ) τη σχετική αίτηση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, καλούνται τα μέλη του προσωπικού που βρίσκονται στις χρηματοδοτούμενες θέσεις να υποβάλουν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων :
1) Το έντυπο mobility agreement εγκεκριμένο και από τα δυο Ιδρύματα/Φορείς (με υπογραφή Αντιπρύτανη Ακαδ. Υποθέσεων).
2) Σύμβαση κινητικότητας στην οποία προσδιορίζονται οι ειδικοί όροι της, όπως ο σκοπός, η διάρκεια, η επιχορήγηση, οι διαδικασίες πληρωμής κ.ά.
e-mail: intreloff@med.uoc.gr

3) Εισιτήρια και απόδειξη πληρωμής των εισιτηρίων, όπως ορίζει ο οδηγός χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://www.elke.uoc.gr/).
4) Αντίγραφο θεώρησης εισόδου στη χώρα υποδοχής (εάν απαιτείται).
5) Αντίγραφο βασικής ασφάλειας υγείας.

Σημειώνεται ότι όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλαδή η αίτηση του ενδιαφερόμενου, η σύμβαση επιχορήγησης και το έντυπο Mobility Agreement προς συμπλήρωση καθώς και τα ποσά επιχορήγησης, διατίθενται ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.uoc.gr/intrel/en/admissions/erasmus-key-action-107-forms

Ο Αντιπρύτανης Ακαδ. Υποθέσεων Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Καθ. Γεώργιος Κοσιώρης

(Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο
Ηράκλειο και θα παραμείνει εκεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021).

Ανακοινώσεις Σχολής

Ανακοινώσεις κεντρικής ιστοσελίδας ΠΚ