Διοίκηση

Κοσμήτορας

Εμμανουήλ Στρατάκης
Καθηγητής του Τμήματος Χημείας

Τηλέφωνο: 2810 393201
Fax:  2810 393202
e-mail: dean_se[at]uoc dot gr

Βιογραφικό σημείωμα

Κοσμητεία

Εμμανουήλ Στρατάκης Καθηγητής,  Κοσμήτορας
Αντώνης Αργυρός Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών
Γεώργιος Γαρίνης Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Βιολογίας
Γεώργιος Φρουδάκης Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Χημείας
Αλέξανδρος Γεωργακίλας Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής
Θεόδουλος Γαρεφαλάκης Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Άννα Μητράκη Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Προϊσταμένη Γραμματείας Μαρία Σμυρνάκη

Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 3 παρ 8 του Νόμου 4076/2012, η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους Υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής καθώς και έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών.

Στην τρέχουσα σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης συμμετέχουν οι εξής εκπρόσωποι :

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) Τακτικό μέλος: Παναγιώτα Ριζοπούλου, Αναπληρωματικό μέλος: Εμμανουήλ  Σησαμάκης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Ι.Π.) Φασουλάς Χαράλαμπος

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) Γεώργιος Παπαδάκης, Αναπληρωματικό μέλος: Μιχάλης Θεοδωράκης