ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Σεπ 29, 2021

Ρέθυμνο/Ηράκλειο 29 Σεπτεμβρίου 2021
Αρ. πρωτ. 20682/572

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

 1. Η εκπαιδευτική διαδικασία εκτελείται υποχρεωτικά δια ζώσης.
 2. Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι στους οποίους
  διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν στη μέγιστη δυνατή
  πληρότητα.
 3. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική
  παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που
  πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν
  ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον
  εμβολιασμό, β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων
  (14) ημερών τον εμβολιασμό με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής
  τους από κορωνοϊό COVID-19, ή γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό
  COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι
  (20) ημερών και μικρότερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
  διάγνωσής τους ή δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό
  έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test. Ο εργαστηριακός
  έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα
  οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.
 4. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο
  διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του
  πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή
  αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε
  παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η
  εκπαιδευτική διαδικασία. Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις,
  ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των παραπάνω
  προϋποθέσεων, που εφαρμόζονται ανά περίπτωση, για τη συμμετοχή των
  φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη πραγματοποιείται με
  ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φυσικού προσώπου (φοιτητική
  ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
 5. Εάν διαπιστωθεί η μη πλήρωση μιας εκ των προϋποθέσεων για τη
  συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία (βλ. σημείο 3 παραπάνω), ο
  διδάσκων κάθε μαθήματος ή προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εν λόγω
  αρμοδιότητα υποχρεούται να αποκλείει τον φοιτητή από την είσοδό του
  στον χώρο όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
 6. Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, μέλος του διοικητικού
  προσωπικού) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο
  εφαρμογής του σχεδίου/ πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού η
  επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες
  ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ. ως
  αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας
  Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού,
  γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές
  κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον
  Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση,
  ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται
  άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού
  εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα
  ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος
  (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.)
  προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της
  ακαδημαϊκής μονάδας.
 7. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία
  εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στη ΚΥΑ κατά το μέρος που
  αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.
 8. Ο/η προϊστάμενος/μένη κάθε Διοικητικής Μονάδας (σε επίπεδο
  Διεύθυνσης και όπου δεν υπάρχει σε επίπεδο Τμήματος) ή Δομής του
  Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των
  μέτρων που περιγράφονται στη ΚΥΑ κατά το μέρος που αφορά στην
  εφαρμογή των μέτρων στη συγκεκριμένη Μονάδα/Δομή.
 9. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με
  κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά
  πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική
  διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και
  τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε
  όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός.
 10. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να αποχωρούν
  άμεσα από τις αίθουσες διδασκαλίας. Ο διδάσκων παραμένει στην
  αίθουσα μέχρι να αδειάσει οι αίθουσα από τους φοιτητές. Οι αίθουσες
  θα παραμένουν άδειες για τουλάχιστον μισή ώρα μεταξύ των
  μαθημάτων.
 11. Οι πόρτες και τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας θα πρέπει μα
  παραμένουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος και κατά
  το διάλειμμα.
 12. Τα μαθήματα των 2 ωρών θα διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά (χωρίς
  διάλειμμα) και τα μαθήματα των 3 ωρών θα διαρκούν 2 ώρες (χωρίς
  διάλειμμα).
 13. Η χρήση των κλιματιστικών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ,
  πρέπει να αποφεύγεται.
 14. Συνιστάται τα μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια να μη διεξάγονται
  ταυτόχρονα σε γειτονικές αίθουσες, ώστε να αποφεύγεται ο
  συνωστισμός.

Ανακοινώσεις Σχολής

Ανακοινώσεις κεντρικής ιστοσελίδας ΠΚ