Επανεξέταση Φοιτητή/τριας απο 3μελή Επιτροπή

Σύμφωνα με τον Ν.4009/2011, Άρθρο 33 «Χρονική διάρθρωση σπουδών – Εξετάσεις», παράγραφο  10:

«Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του Κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

 

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση που θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να σταλεί αποκλειστικά με email στην διεύθυνση katerina.tsalimi (at) uoc (dot) gr