83_2020. Ανακοίνωση Συγκλήτου για τρόπους διδασκαλίας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2020-21)

 

Ρέθυμνο, 11-09-2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Κατά το προηγούμενο εξάμηνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατάφερε να αντεπεξέλθει στην
πρόκληση της πανδημίας COVID-19 και να ολοκληρώσει επιτυχώς το ακαδημαϊκό έτος.
Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η πλήρης επάνοδος στη διδασκαλία με φυσική παρουσία,
μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στόχος του Ιδρύματος είναι να παραμείνει ανοικτό,
προστατεύοντας παράλληλα την υγεία των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνει είτε εξ αποστάσεως, είτε με φυσική παρουσία, με τους
όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 115744/Zl ΚΥΑ (ΦΕΚ 3707/τ. Β΄/ 4-9-2020).
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί βάσει του υπ’ αριθμ. 5496/04-06-2020 (ΦΕΚ
2515/τ. Β΄/24-06-2020) Κανονισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και των επί μέρους
σχετικών κανονισμών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Συστήνεται στο διδακτικό προσωπικό να
οργανώσει, παράλληλα με την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων, και φροντιστηριακά
μαθήματα με φυσική παρουσία, τηρώντας τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ, όπως αυτή εξειδικεύτηκε
στην υπ’ αριθμ. 441η/10-09-2020 Συνεδρίαση της Συγκλήτου.
Εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις θα γίνονται με φυσική παρουσία, τηρώντας τις προϋποθέσεις
της εν λόγω ΚΥΑ.
Συστήνεται στα Τμήματα και τις Σχολές να μεριμνήσουν ειδικά για την υποδοχή και ενημέρωση
των πρωτοετών φοιτητών (μέσω της οργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων, κ.λπ.), τηρώντας της κείμενες
διατάξεις.
Τα μαθήματα διδασκόντων, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουν άλλη νόμιμη
αιτία, που δεν επιτρέπει τη φυσική τους παρουσία, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως στο σύνολό
τους.
Κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα με αιτιολογημένη απόφαση θα εισηγηθεί στη Σύγκλητο τον ακριβή
τρόπο υλοποίησης του εκπαιδευτικού του προγράμματος.

Ρέθυμνο, 11-09-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Κατά το προηγούμενο εξάμηνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατάφερε να αντεπεξέλθει στην

πρόκληση της πανδημίας COVID-19 και να ολοκληρώσει επιτυχώς το ακαδημαϊκό έτος.

Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η πλήρης επάνοδος στη διδασκαλία με φυσική παρουσία,

μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στόχος του Ιδρύματος είναι να παραμείνει ανοικτό,

προστατεύοντας παράλληλα την υγεία των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνει είτε εξ αποστάσεως, είτε με φυσική παρουσία, με τους

όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. 115744/Zl ΚΥΑ (ΦΕΚ 3707/τ. Β΄/ 4-9-2020).

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί βάσει του υπ’ αριθμ. 5496/04-06-2020 (ΦΕΚ

2515/τ. Β΄/24-06-2020) Κανονισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και των επί μέρους

σχετικών κανονισμών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Συστήνεται στο διδακτικό προσωπικό να

οργανώσει, παράλληλα με την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων, και φροντιστηριακά

μαθήματα με φυσική παρουσία, τηρώντας τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ, όπως αυτή εξειδικεύτηκε

στην υπ’ αριθμ. 441η/10-09-2020 Συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις θα γίνονται με φυσική παρουσία, τηρώντας τις προϋποθέσεις

της εν λόγω ΚΥΑ.

Συστήνεται στα Τμήματα και τις Σχολές να μεριμνήσουν ειδικά για την υποδοχή και ενημέρωση

των πρωτοετών φοιτητών (μέσω της οργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων, κ.λπ.), τηρώντας της κείμενες

διατάξεις.

Τα μαθήματα διδασκόντων, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουν άλλη νόμιμη

αιτία, που δεν επιτρέπει τη φυσική τους παρουσία, θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως στο σύνολό

τους.

Κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα με αιτιολογημένη απόφαση θα εισηγηθεί στη Σύγκλητο τον ακριβή

τρόπο υλοποίησης του εκπαιδευτικού του προγράμματος.