47_2018. Ανάδειξη του Συνηγόρου του Φοιτητή (θητεία 1/9/2018 - 31/8/2019)

 

Η Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Τ Ο Υ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ
(Υπ’ αριθμ. 389η/21-06-2018 Τακτική Συνεδρίαση)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης στην υπ’ αριθμ. 389η/21-06-2018 Τακτική Συνεδρίασή της 

 α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κ α ι      ο ρ ί ζ ε ι

τον κ. Στυλιανό Χιωτάκη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, ως Συνήγορο του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης,

για ένα έτος από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως και την 31η Αυγούστου 2019,

σύμφωνα με το άρθρο 55, περ. β της παρ.1, του Ν.4009/2011

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83, παρ. 5 του Ν.4485/2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΨΔ469Β7Γ-Ζ3Δ)