261. Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στη Γ.Σ. της ΣΘΕΤΕ και στην Κοσμητεία