236. Απόφαση συγκρότησης 3μελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής

Δείτε εδώ την απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, κ. Ν. Χανιωτάκη για 

τη συγκρότηση 3μελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη

Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής 

της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

για το χρονικό διάστημα από 01.12.2017 έως 31.08.2019, 

κατ' άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 (Α'114)