20_2019. Προκήρυξη εκλογών Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, για το διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2021

[A1] Προκηρύσσουμε εκλογές, μέσω κάλπης, προκειμένου να αναδειχθεί ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών

[3]

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για διετή θητεία, με ημερομηνία έναρξης την 01η.09.2019 και λήξη την 31η .08.2021.

[A2] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2019 (15.05.2019), ημέρα Τετάρτη, από τις 09:00 έως τις 14:00 και σε χώρο που θα οριστεί από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, κατά τις ίδιες ώρες με την ίδια Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

[A3] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, που πληρούν τις προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, στον Κοσμήτορα της Σχολής δια της Γραμματείας της οικείας Κοσμητείας, από τις 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη μέχρι στις 19 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 14:30 μ.μ..

[A2] Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 13η του μηνός Μαΐου του έτους 2019
(13.05.2019), ημέρα Δευτέρα, από τις 09:00 έως τις 14:00 και σε χώρο που θα οριστεί από την Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας ορίζουμε την ακριβώς
επόμενη εργάσιμη ημέρα Τρίτη 14 Μαΐου 2019, κατά τις ίδιες ώρες με την ίδια Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
και με την ίδια εκλογική διαδικασία.
[A3] Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες υποψηφίους, για το αξίωμα του Προέδρου και του
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, που πληρούν τις
προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας, στον Κοσμήτορα της Σχολής
δια της Γραμματείας της οικείας Κοσμητείας, από τις 10 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη μέχρι στις 19 Απριλίου
2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα έως τις 14:30 μ.μ..

 

Δείτε ΕΔΩ το αρχείο.