13_2018: Ανακοίνωση σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Ν. 4485/04.08.2017, Άρθρο 83, παρ. 13.Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

‘’8. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4  όσοι εισήχθησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 σε καθηγητικές σχολές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α267).

Αυτό σημαίνει ότι η απαίτηση για Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ισχύει για όσους εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά.

 

Συνημμένα:

Νόμος 4485/2017 

Νόμος 3848/2010