1_2020. Ύλη για τελικές εξετάσεις μαθήματος "ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης"

Οι φοιτητές/τριες που έχουν δώσει και τις δύο προόδους, στις τελικές Γραπτές Εξετάσεις θα εξεταστούν στην υπόλοιπη εξεταστέα ύλη (πλην αυτή των προόδων δηλαδή)

Οι φοιτητές/τριες που έδωσαν την μία από τις προόδους θα εξεταστούν αντιστοίχως στην υπόλοιπη εξεταστέα ύλη (πλην της προόδου στην οποία εξετάστηκαν).

Οι φοιτητές/τριες που δεν πήραν μέρος στις εξετάσεις των δύο προόδων θα εξεταστούν στο σύνολο της ύλης όπως αυτή περιγράφεται στο syllabus του μαθήματος (αναρτημένο από την αρχή του εξαμήνου: ιστοσελίδα του μαθήματος, πρόσβαση μέσω studentsweb).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι φοιτητές/τριες που εξετάστηκαν στις προόδους (και στις δύο ή στη μία) μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στο σύνολο της ύλης, αν δεν είναι ικανοποιημένοι από την απόδοσή τους στις προόδους. Την επιλογή τους αυτή τη δηλώνουν κατά την ημέρα των εξετάσεων καθώς θα μοιράζονται τα θέματα για κάθε «κατηγορία» εξεταζομένων.